Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
  • kontakt
  • Home

AKTUALNOŚCI

Informacja

informacja

 

INFORMACJA

DGA S.A. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu (partner wiodący), ZE PAK S.A. w Koninie, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu, Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Jobs First Sp. z o.o.         w Warszawie, powiatem konińskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, powiatem tureckim – Powiatowym Urzędem Pracy      w Turku, powiatem kolskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Kole oraz powiatem słupeckim – Powiatowym Urzędem Pracy w Słupcy realizuje projekt o nazwie: „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy „Droga do zatrudnienia po węglu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) Priorytet 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.
To przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd skali w Europie, zakładające kompleksową pomoc dla pracowników branży górniczej      i energetycznej. Jej efektem będzie podjęcie trwałego zatrudnienia.
Projekt przeznaczony jest dla osób:
•             zagrożonych utratą pracy w GK ZE PAK S.A.,
•            byłych pracowników GK ZE PAK S.A.,
•            obecnych lub byłych pracowników branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym,
•            członków rodziny osób z wyżej wymienionych grup,
•            bliskich którzy stracił pracę w górnictwie lub energetyce.
KONTAKT:   Joanna Orzechowska - Specjalista ds. rekrutacji GSM  601 808 554

Bon energetyczny

bon-energetyczny

Informacja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim informuje, że 
od 22.07.2024 r. do 20.08.2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim będzie czynny od 6:00 do 14:00.


Wnioski o bon energetyczny w okresie od 01.08.2024 r. do 20.08.2024 r. można składać
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 14:00.

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

                                                                                                                                                                                                          Kazimierz Biskupi, dn. 12.05.2023 r.
          OGŁOSZENIE
GMINA KAZIMIERZ BISKUPI OGŁASZA SPRZEDAŻ KOŃCOWĄ PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W TERMINIE OD DNIA 12 MAJA 2023 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2023 ROKU W CENIE 1650,00 ZŁ BRUTTO ZA TONĘ

 

Wnioski należy składać od dnia 12 maja 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim.
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 ze zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy Kazimierz Biskupi, Wójt Gminy informuje, że od dnia 12 maja 2023 r. Gmina Kazimierz Biskupi rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 30 czerwca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi, jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 61,5 ton, w tym:
• orzech – 61,5 ton
Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu.
Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.
Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1650,00 zł za tonę.

Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.
Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, ul. Bielawy 1a, 62-530 Kazimierz Biskupi do dnia 7 czerwca 2023 r.
Znosi się limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe
                                                                                                     Wójt Gminy Kazimierz Biskupi
                                                                                                          /-/Grzegorz MaciejewskiINFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim zawiadamia, że z uwagi na trwający proces legislacyjny, tj. wprowadzenie poprawek do ustawy o dodatku węglowym, wnioski nie zostaną zakończone w przewidzianym ustawowo terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Niezałatwienie sprawy w terminie wynika z konieczności realizacji dla potrzeb prowadzonego postępowania stosownych czynności procesowych, mających na celu wszechstronne rozpoznanie okoliczności sprawy.

Gmina nie otrzymała dotychczas żadnych środków na wypłatę dodatku węglowego.

Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi po wejściu w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, a świadczenia zostaną wypłacone po uprzednim weryfikacji wniosku oraz po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na ten cel.

 

                                                                                         Dyrektor GOPS w Kazimierzu Biskupim

                                                                                                                        /-/

                                                                                                           Lidia Krzymińska