Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
 • kontakt
 • Home

 POMOC SPOŁECZNA – komu przysługuje pomoc

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku art.7. w szczególności z powodu:

 • 1) ubóstw;
 • 2) sieroctwa;
 • 3) bezdomności;

 • 4) bezrobocia;

 • 5) niepełnosprawności;

 • 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • 7) przemocy w rodzinie;

 • 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnyc;

 • 10) trudności w cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • 11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karneg;

 • 12) alkoholizmu lub narkomanii;

 • 13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • 14) klęski żywiołowej lub ekologicznej;

 

Prawo do świadczeń pieniężnych (art. 8 ust. 1) z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych czynników:

 

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł

 • osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514 zł

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie -przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 1-14 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 
Za dochód uważa się (art. 8 ust. 3) sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 

Do dochodów nie wlicza się (art.8 ust.4.):

 

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego

 • wartości świadczeń w naturze

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucji pracy

 • pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

W razie wystąpienia dysproporcji miedzy wysokością dochodu przedstawioną w dokumentacji, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić świadczenia (art. 12).