Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
 • kontakt
 • Home

Artykuły


 

DODATEK ELEKTRYCZNY


Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, w przypadku gdy:

główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB. 

Przez źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną rozumie się pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne/ bojler elektryczny.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe -  jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych. Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym korzystającym z energii elektrycznej z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 (np. instalacja fotowoltaiczna wyklucza uzyskanie dodatku elektrycznego);
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek elektryczny wynosi:

 • 1 000 zł lub,
 • 1 500 zł

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dodatek elektryczny składa się na formularzu wniosku określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2443) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
 • W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh do wniosku dołączyć należy rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zwiększone zużycie energii elektrycznej w 2021 r.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

INFORMOWANIE O PRZYZNANIU DODATKU ELEKTRYCZNEGO:

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku zostanie wysłana WYŁĄCZNIE na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

WAŻNE !

Wnioskodawcy, którzy nie podadzą adresu poczty elektronicznej mają możliwość odbioru informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w godzinach pracy ww. Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 r. do dnia 01 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

MIEJSCE i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznegoskłada się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących na terenie gminy Kazimierz Biskupi wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A pokój nr 2 w godzinach pracy ww. Ośrodka, tj.:

poniedziałki : 7:30 – 17:00 z przerwami od 10:00 do 10:20 oraz od 15:00 do 15:20

wtorki, środy, czwartki : 7:30 – 15:30 z przerwą od 10:00 do 10:20

piątki : 7:30 – 14:00 z przerwą od 10:00 do 10:20

 • listownie wysyłając wniosek na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim

ul. Bielawy 1A; 62-530 Kazimierz Biskupi

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim: GOPSKazimierzBiskupi

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

WNIOSKI PRZESYŁANE DROGĄ EMAILOWĄ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim lub poniżej:

1.wniosek pdf

2.wniosek

3.klauzula informacyjna