Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
 • kontakt
 • Home

Artykuły

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy


zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.


Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się jednorazowo w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.


WAŻNE !

 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).


INFORMOWANIE O PRZYZNANIU DODATKU dla GOSPODARSTW DOMOWYCH:

Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku zostanie wysłana WYŁĄCZNIE na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

WAŻNE !

Wnioskodawcy, którzy nie podadzą adresu poczty elektronicznej mają możliwość odbioru informacji o przyznaniu dodatku gospodarstw domowych osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A w godzinach pracy ww. Ośrodka.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

MIEJSCE i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła składa się gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących na terenie gminy Kazimierz Biskupi wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 1A pokój nr 2 w godzinach pracy ww. Ośrodka, tj.:

poniedziałki : 7:30 – 17:00 z przerwami od 10:00 do 10:20 oraz od 15:00 do 15:20

wtorki, środy, czwartki : 7:30 – 15:30 z przerwą od 10:00 do 10:20

piątki : 7:30 – 14:00 z przerwą od 10:00 do 10:20

 • listownie wysyłając wniosek na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim

ul. Bielawy 1A; 62-530 Kazimierz Biskupi

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim: GOPSKazimierzBiskupi

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

WNIOSKI PRZESYŁANE DROGĄ EMAILOWĄ NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!

Druki wniosków można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim lub poniżej:

1.wniosek pdf

2.wniosek

3.klauzula informacyjna