Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
  • kontakt
  • Home

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006 r. nr 139 poz. 992

z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

( Dz. U. z 2011r. Nr 284, poz. 28 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się   stanowiącej postawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych ( Dz. Nr 130 poz. 903 z późn. zm.).

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE

 


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego  z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby.

 


ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 


Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców

w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,    
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
- 68,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
-  91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, w przypadku gdy:
• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego  rodzica, chyba, że:
- rodzice lub jedno z rodziców nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z  rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Dodatek ten wypłaca się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka od 01 listopada 2009 r. przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
Dodatek wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000,00 zł.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
Dodatek z tytułu  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, o ile są to osoby uprawnione do urlopu wychowawczego. Dodatek ten wypłaca się przez okres nie przekraczający:
• 24 miesięcy kalendarzowych;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
• 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę na dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek nie przysługuje osobie jeżeli bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż

6 miesięcy; podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego; dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym,

i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego

w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem; w okresie urlopu wychowawczego korzystała z zasiłku macierzyńskiego.
Niezachowanie powyższych zastrzeżeń powoduje utratę prawa do dodatku wychowawczego.
Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 400,00 zł.


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest świadczeniem wypłacanym samotnej matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo gdy powództwo

o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone. Dodatek ten przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.
Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 170,00 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. W przypadku wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł

na dziecko, jednak nie więcej niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka.
Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 80,00 zł na trzecie i kolejne dzieci, uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się jako świadczenie mające na celu pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.
Dodatek przysługuje na dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także na dziecko w wieku powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek wypłacany jest miesięcznie w kwocie 60,00 zł do ukończenia przez dziecka 5 roku życia  lub w kwocie 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się jako świadczenie mające na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem

w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, wypłacany jest jednorazowo w kwocie 100,00 zł na dziecko.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecka nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania jest świadczeniem wypłacanym matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej.
Dodatek ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem dziecka

w miejscowości,

w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum

w przypadku dziecka lub osoby uczącej się o ile legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgminazjalnej a także szkoły artystycznej,

w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
W przypadku wyboru dodatku z podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania wypłacany jest dodatek

w wysokości 90,00 zł miesięcznie. Natomiast w przypadku wyboru dodatku z tytułu dojazdu

z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła wysokość dodatku wynosi 50,00 zł miesięcznie.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:
- przysługuje bez względu na dochód,
- w kwocie 1000,00 zł jednorazowo,
- matce lub ojcu, albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka,
- przysługuje, jeżeli wniosek o jej wypłatę zostanie złożony tutejszym Ośrodku terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka;
- w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego,  przysługuje, jeżeli wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony w tutejszym Ośrodku w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia,
- wniosek wraz z dokumentami : kserokopiami dowodów osobistych rodziców bądź opiekunów, kserokopią aktu urodzenia dziecka, zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, że kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających

z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującego się orzeczeniem

o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie, która ukończyła 75 rok życia,

a także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy niepełnosprawność powstała

w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest bez względu na dochód.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest miesięcznie w kwocie 153,00 zł. 

 

 
Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem przysługującym matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji, albo legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2010r. przyznawane jest bez względu na dochód.
Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana jest składka ubezpieczenia emerytalno - rentowego oraz składka ubezpieczenia zdrowotnego.
Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Wnioski o ustalenie powyższych świadczeń składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kazimierzu Biskupim, ul. Pac Wolności 1, Kazimierz Biskupi,  w budynku A, pokój Nr 1.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba pobierająca świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej,    na którą służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Koninie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję administracyjną.