Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna
 • kontakt
 • Home

Fundusz alimentacyjny

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. Obywatelom polskim.

2.  Cudzoziemcom:

 • jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
  o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,
w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • do ukończenia przez dziecko 18 lat,
 • do ukończenia przez dziecko 25 lat po warunkiem, że dziecko uczy się w szkole
  lub szkole wyższej,
 • w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wyegzekwowano pełnej należności
z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza prowadzący egzekucję komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia postępowania
lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego przysługuje także na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku oraz w przypadku, gdy współmałżonek nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny i jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu, czy rodzina ma prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego
i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona

1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2. jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

3. zawarła związek małżeński.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.


Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego osoba otrzymująca świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek - fundusz alimentacyjny

Załącznik do wniosku - fundusz alimentacyjny

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie - składka zdrowotna KRUS

Oświadczenie - osoby uprawnione do alimentacji

Oświadczenie - gospodarstwo rolne

Oświadczenie - dochody nieopodatkowane

Oświadczenie - bezskuteczność egzekucji alimentów

Zaświadczenie - bezskuteczność egzekucji alimentów